نتایج جستجو برای عبارت :

آدرس شرکت تعاونی های اعتبارفرهنگیان

شرکت تعاوني ، شرکتی است که برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکا و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان تشکیل می شود. در این خصوص باید توجه داشت که :- شخصیت حقوقی شرکت تعاوني با ثبت آن شکل می گیرد .- در شرکت تعاوني، هدف شرکای شرکت از تاسیس آن، مشارکت برای تحصیل کالا و خدمات با قیمتی ارزان تر و حذف واسطه ها بین تولیدکننده و مصرف کننده است ؛ به عبارت دیگر، اشخاص از تاسیس شرکت تعاوني، به دنبال کسب نفع و سودآوری برای اعضاء نیستند ؛ بلکه به دنبا
شرکت تعاونيشرکتی است که سرمایه ثابت ندارد و با توجه به امکان خروج ٫ ورود و اخراج اعضاء سرمایه شرکت مرتباً در معرض تغییرات است.
طبققانون تجارتماده ۱۹۰ شرکت تعاوني تولید به این صورت تعریف می شود:
شرکت تعاوني تولید شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند.
طبققانون تجارتماده ۱۹۲ شرکت تعاوني مصرف به این صورت تعریف می شود :
شرکت تعاوني مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشک
شرکت تعاوني شرکتی است که سرمایه ثابت ندارد و با توجه به امکان خروج ٫ ورود و اخراج اعضاء سرمایه شرکت مرتباً در معرض تغییرات است.طبق قانون تجارت ماده ۱۹۰ شرکت تعاوني تولید به این صورت تعریف می شود:شرکت
تعاوني تولید شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء
مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند.طبق قانون تجارت ماده ۱۹۲ شرکت تعاوني مصرف به این صورت تعریف می شود :شرکت تعاوني مصرف شرکتی است که بر
شرکت تعاوني شرکتی است که سرمایه ثابت ندارد و با توجه به امکان خروج ٫ ورود و اخراج اعضاء سرمایه شرکت مرتباً در معرض تغییرات است.طبق قانون تجارت ماده ۱۹۰ شرکت تعاوني تولید به این صورت تعریف می شود:شرکت
تعاوني تولید شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء
مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند.طبق قانون تجارت ماده ۱۹۲ شرکت تعاوني مصرف به این صورت تعریف می شود :شرکت تعاوني مصرف شرکتی است که بر
شرکت تعاوني شرکتی است که سرمایه ثابت ندارد و با توجه به امکان خروج ٫ ورود و اخراج اعضاء سرمایه شرکت مرتباً در معرض تغییرات است.طبق قانون تجارت ماده ۱۹۰ شرکت تعاوني تولید به این صورت تعریف می شود:شرکت
تعاوني تولید شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء
مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند.طبق قانون تجارت ماده ۱۹۲ شرکت تعاوني مصرف به این صورت تعریف می شود :شرکت تعاوني مصرف شرکتی است که بر
 • شرکت تعاوني :به موجب ماده 2 قانون شرکت هاي تعاوني مصوب 1350 شرکت تعاوني شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی هاي مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در قانون شرکت هاي تعاوني مصرح است تشکیل می شود.تبصره_ تعداد اعضای شرکت تعاوني نباید از 7 نفر کمتر باشد.• انواع شرکت تعاوني :شرکت هاي تعاوني را می توان به طور کلی به سه گروه تولیدی، توزیعی و یا ( تولیدی _ توزیعی
شرکت تعاوني غیر سهامی نزدیک ترین نوع شرکت تعاوني قانون ۱۳۹۲ به شرکت تعاوني طبق فرهنگ حقوقی داخلی وخارجی است. دو نوع شرکت تعاوني دیگری که قانونگذار۱۳۹۲ از دل شرکت هاي تعاوني درآورده است، سابقه قانونگذاری داخلی و خارجی ندارد و ظاهراً عملکرد موفقی هم نخواهد داشت، زیرا شرکت هاي تجارتی بر فرهنگ عمومی سرمایه داری در طی قرون استوار و رشد نموده است و بازی با الفاظ جایگزین آن نمی شود." شرکت تعاوني غیر سهامی طبق ماده ۴۳۷ قانون اشخاص حقوقی و شرکت هاي
شرکت تعاوني غیر سهامی نزدیک ترین نوع شرکت تعاوني قانون ۱۳۹۲ به شرکت تعاوني طبق فرهنگ حقوقی داخلی وخارجی است. دو نوع شرکت تعاوني دیگری که قانونگذار۱۳۹۲ از دل شرکت هاي تعاوني درآورده است، سابقه قانونگذاری داخلی و خارجی ندارد و ظاهراً عملکرد موفقی هم نخواهد داشت، زیرا شرکت هاي تجارتی بر فرهنگ عمومی سرمایه داری در طی قرون استوار و رشد نموده است و بازی با الفاظ جایگزین آن نمی شود.
" شرکت تعاوني غیر سهامی طبق ماده ۴۳۷ قانون اشخاص حقوقی و شرکت هاي
شرکت تعاوني غیر سهامی نزدیک ترین نوع شرکت تعاوني قانون ۱۳۹۲ به شرکت تعاوني طبق فرهنگ حقوقی داخلی وخارجی است. دو نوع شرکت تعاوني دیگری که قانونگذار۱۳۹۲ از دل شرکت هاي تعاوني درآورده است، سابقه قانونگذاری داخلی و خارجی ندارد و ظاهراً عملکرد موفقی هم نخواهد داشت، زیرا شرکت هاي تجارتی بر فرهنگ عمومی سرمایه داری در طی قرون استوار و رشد نموده است و بازی با الفاظ جایگزین آن نمی شود." شرکت تعاوني غیر سهامی طبق ماده ۴۳۷ قانون اشخاص حقوقی و شرکت هاي
وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت بر اجرای قوانین و مقررات در بخش تعاوني و حمایت و پشتیبانی از آن تشکیل شده است و در این زمینه وظایف و اختیاراتی دارد که در ماده 66 قانون بخش تعاوني مقرر شده است و در این مقاله به معرفی آن ها خواهیم پرداخت :گروه بندی وظایف و اختیارات وزارت تعاونماده 66 قانون بخش تعاوني در 29 بند وظایف و اختیاراتی را برای وطارت تعاون تعیین می کند که غالب آن ها مربوط به بخش تعاوني است . وظایف و اختیارات مربوط به بخش تعاوني وزارت ت
 
 شرکت هاي تعاوني ، اصولاَ بر چهار قسمند :
" شرکت تعاوني تولیدی " ، " شرکت تعاوني توزیعی " ، " شرکت تعاوني اعتباری " و " شرکت تعاوني چند منظوره ".
 
شرکت تعاوني توزیعی ، شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن ، خدمات و سایر نیازمندی هاي اعضاء فعالیت می نماید. آن دسته از شرکت هاي تعاوني که فعالیت آنان، تواماَ " تولیدی و توزیعی " باشد را شرکت تعاوني تولیدی و توزیعی می نامند.
 
هم چنین  می توانید  مقالات زیر را بخوانید :
-
شرکت هاي تعاوني ، اصولاَ بر چهار قسمند :" شرکت تعاوني تولیدی " ، " شرکت تعاوني توزیعی " ، " شرکت تعاوني اعتباری " و " شرکت تعاوني چند منظوره ".شرکت تعاوني توزیعی ، شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن ، خدمات و سایر نیازمندی هاي اعضاء فعالیت می نماید. آن دسته از شرکت هاي تعاوني که فعالیت آنان، تواماَ " تولیدی و توزیعی " باشد را شرکت تعاوني تولیدی و توزیعی می نامند.هم چنین  می توانید  مقالات زیر را بخوانید :- مجوز ثبت شرکت تعاوني-
شرکت تعاوني شرکتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی هاي مشترک و بهبودی وضع مادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آن ها طبق اصولی که در قانون تعاوني ها مطرح است تشکیل می شود.
موضوع شرکت هاي تعاوني ممکن است یک یا چند منظوره باشد. مانند انجام خدمات عمومی، هرگونه فعالیت مربوط به تولید محصولات کشاورزی و صنعتی و فروش محصولات مزبور، تهیه و توزیع هر نوع کالا و لوازم مورد نیاز زندگی و حرفه ای آنان ( شرکاء ) ، تحصیل
 شرکت تعاوني شرکتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی هاي مشترک و بهبودی وضع مادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آن ها طبق اصولی که در قانون تعاوني ها مطرح است تشکیل می شود.موضوع شرکت هاي تعاوني ممکن است یک یا چند منظوره باشد. مانند انجام خدمات عمومی، هرگونه فعالیت مربوط به تولید محصولات کشاورزی و صنعتی و فروش محصولات مزبور، تهیه و توزیع هر نوع کالا و لوازم مورد نیاز زندگی و حرفه ای آنان ( شرکاء ) ، تح
 شرکت تعاوني شرکتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی هاي مشترک و بهبودی وضع مادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آن ها طبق اصولی که در قانون تعاوني ها مطرح است تشکیل می شود.موضوع شرکت هاي تعاوني ممکن است یک یا چند منظوره باشد. مانند انجام خدمات عمومی، هرگونه فعالیت مربوط به تولید محصولات کشاورزی و صنعتی و فروش محصولات مزبور، تهیه و توزیع هر نوع کالا و لوازم مورد نیاز زندگی و حرفه ای آنان ( شرکاء ) ، تح
شرکت تعاوني شرکتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی هاي مشترک و بهبودی وضع مادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آن ها طبق اصولی که در قانون تعاوني ها مطرح است تشکیل می شود.موضوع شرکت هاي تعاوني ممکن است یک یا چند منظوره باشد. مانند انجام خدمات عمومی، هرگونه فعالیت مربوط به تولید محصولات کشاورزی و صنعتی و فروش محصولات مزبور، تهیه و توزیع هر نوع کالا و لوازم مورد نیاز زندگی و حرفه ای آنان ( شرکاء ) ، تحصیل
شرکت تعاوني شرکتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی هاي مشترک و بهبودی وضع مادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آن ها طبق اصولی که در قانون تعاوني ها مطرح است تشکیل می شود.موضوع شرکت هاي تعاوني ممکن است یک یا چند منظوره باشد. مانند انجام خدمات عمومی، هرگونه فعالیت مربوط به تولید محصولات کشاورزی و صنعتی و فروش محصولات مزبور، تهیه و توزیع هر نوع کالا و لوازم مورد نیاز زندگی و حرفه ای آنان ( شرکاء ) ، تحصیل
شرکت تعاوني شرکتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی هاي مشترک و بهبودی وضع مادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آن ها طبق اصولی که در قانون تعاوني ها مطرح است تشکیل می شود.موضوع شرکت هاي تعاوني ممکن است یک یا چند منظوره باشد. مانند انجام خدمات عمومی، هرگونه فعالیت مربوط به تولید محصولات کشاورزی و صنعتی و فروش محصولات مزبور، تهیه و توزیع هر نوع کالا و لوازم مورد نیاز زندگی و حرفه ای آنان ( شرکاء ) ، تحصیل
شرکت تعاوني شرکتی است که بین اشخاص حقیقی،برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع،در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاوني،به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها،با رعایت قانون مزبور،تشکیل می شود.در شرکت تعاوني ، حداقل شرکا 7 نفر ، حداقل سرمایه محدودیت ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 1 نفر یا بیشتر است . میزان مسئولیت هر یک از شرکا ، در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در غیر سهامی ، با ت
 این مقاله با هدف بررسی وجوه افتراق تاسیس و ثبت شرکت تعاوني با شرکت سهامی تهیه گردیده است .متقاضیان عزیز، علاوه بر مطالعه این مطلب، در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :- راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص- شرایط لازم جهت ثبت و تاسیس شرکت سهامی عام چیست ؟- شرایط تشکیل و ثبت شرکت تعاوني چیست ؟22 تفاوت عمده تاسیس و ثبت شرکت تعاوني با شرکت هاي سهامیبرای روشن ساختن وجوه تمایز
  این مقاله با هدف بررسی وجوه افتراق تاسیس و ثبت شرکت تعاوني با شرکت سهامی تهیه گردیده است .متقاضیان عزیز، علاوه بر مطالعه این مطلب، در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :- راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص- شرایط لازم جهت ثبت و تاسیس شرکت سهامی عام چیست ؟- شرایط تشکیل و ثبت شرکت تعاوني چیست ؟22 تفاوت عمده تاسیس و ثبت شرکت تعاوني با شرکت هاي سهامیبرای روشن ساختن وجوه تم
این مقاله با هدف بررسی وجوه افتراق تاسیس و ثبت شرکت تعاوني با شرکت سهامی تهیه گردیده است .متقاضیان عزیز، علاوه بر مطالعه این مطلب، در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :- راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص- شرایط لازم جهت ثبت و تاسیس شرکت سهامی عام چیست ؟- شرایط تشکیل و ثبت شرکت تعاوني چیست ؟22 تفاوت عمده تاسیس و ثبت شرکت تعاوني با شرکت هاي سهامیبرای روشن ساختن وجوه تمایز شر
این مقاله با هدف بررسی وجوه افتراق تاسیس و ثبت شرکت تعاوني با شرکت سهامی تهیه گردیده است .متقاضیان عزیز، علاوه بر مطالعه این مطلب، در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :- راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص- شرایط لازم جهت ثبت و تاسیس شرکت سهامی عام چیست ؟- شرایط تشکیل و ثبت شرکت تعاوني چیست ؟22 تفاوت عمده تاسیس و ثبت شرکت تعاوني با شرکت هاي سهامیبرای روشن ساختن وجوه تمایز شر
این مقاله با هدف بررسی وجوه افتراق تاسیس و ثبت شرکت تعاوني با شرکت سهامی تهیه گردیده است .متقاضیان عزیز، علاوه بر مطالعه این مطلب، در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :- راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص- شرایط لازم جهت ثبت و تاسیس شرکت سهامی عام چیست ؟- شرایط تشکیل و ثبت شرکت تعاوني چیست ؟22 تفاوت عمده تاسیس و ثبت شرکت تعاوني با شرکت هاي سهامیبرای روشن ساختن وجوه تمایز شر
  نوع دیگری از شرکت هاي تجاری، شرکت هاي تعاوني هستند. شرکت تعاوني، شرکتی است که عده ای از افرادی که هم صنف یا تناسبی مشابه دارند مثلاَ همسایه ، دوست ، خویشاوند یا همشهری هستند برای دستیابی به منافع مسترک گرد هم می آیند و در حقیقت به هم کمک می کنند و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام تعاوني شرکت تاسیس می کنند ، در واقع اعضای شرکت در کنار یکدیگر، جمعیتی کوچک را پدید می آورند که به عنوان مثال در تهیه کالاهاي مورد نیاز اعضا، ب
مدیر عامل شركت تعاوني مسكن كاركنان هدایت كشتی خلیج فارس

*****************************************************


رئیس هیات مدیره شركت تعاوني مسكن كاركنان هدایت كشتی خلیج فارس

*****************************************************


نائب رئیس هیات مدیره شركت تعاوني مسكن كاركنان هدایت كشتی خلیج فارس

****************************************************


بازرس اصلی شركت تعاوني مسكن كاركنان هدایت كشتی خلیج فارس

*****************************************************


عضو هیات مدیره شركت تعاوني مسكن كاركنان هدایت كشتی خلیج فارس
bull; شرکت تعاوني : شرکت هاي تعاوني جمعیتی مرکب از اشخاصی است که داوطلبانه برای وصول به هدفی مشترک دور هم جمع شده و سازمانی اقتصادی که براساس دموکراسی اداره می گردد تشکیل می دهند وهر یک به طور منصفانه در تأمین سرمایه لازم سهیم می شوند و به سهم خویش مسئولیت سود و زیان ناشی از عملیات و کارهاي را که خود به نحو مؤثر درآن شرکت داشته برعهده می گیرند.bull; شرکت سهامی :برابر ماده ۱ لایحه ی قانونی مصوب ۱۳۴۷، شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم ش
    تعریف ادغامادغام شرکت هاي تعاوني ، تبدیل دو یا چند شرکت تعاوني به یک شرکت تعاوني است. قانون بخش تعاوني در این خصوص مقرر می دارد : شرکت هاي تعاوني می توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق العاده آن ها و طبق مقررات آیین نامه اجرایی این قانون با یکدیگر ادغام شوند.    پیشنهاد ادغامتصمیم گیری درباره ادغام در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. طبق آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاوني " برای ادغام شرکت هاي تعاوني لازم است که هیئت مدیره
آیا با اصول ثبت شرکت تعاوني آشنایی دارید؟در این مقاله سعی بر آن شده تا ضوابط قانونی ثبت شرکت تعاوني به طور کامل شرح داده شود.چنانچه می خواهید در این باره بیشتر بدانید می توانید به سایر مقالات سایت نظیر " راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت تعاوني " ، " مدارک مورد نیاز برای اخذ مجوز ثبت تعاوني " ، " مجوز ثبت شرکت تعاوني " مراجعه نمایید و یا با وکلای مجرب ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید. همکاران ما در این مرکز، همواره آماده پاسخگویی به سوالات ش
آیا با اصول ثبت شرکت تعاوني آشنایی دارید؟در این مقاله سعی بر آن شده تا ضوابط قانونی ثبت شرکت تعاوني به طور کامل شرح داده شود.چنانچه می خواهید در این باره بیشتر بدانید می توانید به سایر مقالات سایت نظیر " راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت تعاوني " ، " مدارک مورد نیاز برای اخذ مجوز ثبت تعاوني " ، " مجوز ثبت شرکت تعاوني " مراجعه نمایید و یا با وکلای مجرب ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید. همکاران ما در این مرکز، همواره آماده پاسخگویی به سوالات ش
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی