نتایج جستجو برای عبارت :

ساقی امشب می پرستم کرده است

پیک اول را که در پیمانه ریخت.آبرومان در ره ميخانه ریخت.پیک دوم را به عشق او زدیم.باده سرشد، ما همه هو هو زدیم.پیک سوم را زدیم و سوختیم.تار دل پود مستی دوختیم.پیک چهارم پیک اهل راز بود.ساقي با ميخوارگان دمساز بود.پیک پنجم پرده را از هم درید.مژده کشف و شهود دل رسید.پیک ششم همرهی با دار بود.شوق وصل و وعده دیدار بود.پیک هفتم ما همه ساقي شدیم.ساقي و جام و مي و باقی شدیم.هفت پیک عشق مستم کرده است.ساقي امشب مي پرستم کرده است.
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی