نتایج جستجو برای عبارت :

سر تنها بی نهایت تنها

تنها،تنهایی را احساس میکنم، میان احساس های خموش دریایی که در جزر و مدّ احساس ها،احساس خویش را گُم کرده اندتو تنها بمان!تا وقتی که به خودت ملحق شوی،تنهایی ام راشریک نمیخواهمتو از خودت میگریزی ومن از تو به توفکر نکن مزاحمت هستمتنهایی استدر گرداب احساس تو از مناز خودت رفته ایو من تنهایی هایم (احساساتی که در اطرافم به من القا میشوند را)قایم میکنمتا تو از بزرگی این گرداب بيش تر مترسیتا تو تنها،تنهاییم بمانینه تنها،یک تنها

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

مجتمع پلی اتیلن مازندران بهائیت شناسی ucoxknosob موسسه موسیقی دلشدگان مطالب اینترنتی arghavan00 مجله فرهنگی انجمن مجازی معلمان ایران مقاله های نت rama