نتایج جستجو برای عبارت :

عهمسر فاطمه هاشمی بازیگر

آیینه ی رسول خدا روی فاطمهجان وجود، بسته به یک موی فاطمهبا آنکه نیست از حرم مخفی اش نشانشهر مدینه گم شده در کوی فاطمهبوی بهشت اگر چه محمّد از او شنیدبالله قسم بهشت دهد بوی فاطمهختم رسل گرفت به پهلو دو دست خویشاز آن لگد که خورد به پهلوی فاطمهطوبی دمید و سدره فتاد و شجر شکستوقتی خمید قامت دلجوی فاطمهچون باب وحی سوخت پر و بال جبرییلنزدیک شد چو شعله به گیسوی فاطمهانگار رفت طاقت دست خدا ز دستزآن ضربتی که خورد به بازوی فاطمهآیات نور و پرده ی ظلمت؟!

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

کد شکلاتی ریحان گراف یادداشت‌های شخصی اجاره آپارتمان مبله در تهران sarzamin-dl عطاملک وبلاگ دبستان مشهدی فرد ضمیر نا آرام... nilurayanehf نقطه های روشن ایمان من چشمان توست ...