نتایج جستجو برای عبارت :

قسمت ۱۱عشق نمایشی

انتخاب هیئت مدیره در آغاز تشکیل شرکتانتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی در آغاز تشکیل شرکتجهت اداره امور تعاونی و برابر اساسنامه هیئت مدیره سازمان دهی میشود که کمتر ۳ و بیشتر از ۷ نفر نباشد و با سمت اعضاء اصلی تعاونی می باشند و تا یک سوم اعضاء اصلی هم به عنوان اعضاء علی البدل تعیین میشود که در تعاونی های بزرگ و در برابر بیشتر شدن اعضاء تعاونی در برابر هر ۴۰۰ نفر ۱ نفر به عنوان عضو علی البدل منسوب میشود ؛ منوط به اینکه عده ای اعضاء اصلی و علی البدل م

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

مرگ یک عاشق هستن نیاسر امروز ( نیاسران ) ---- niasaran today املاک سایه علمی،فرهنگی،ورزشی tiohoticap کمد بایگانی ریلی بک لینک-عارفه رفیق تنها مطالب اینترنتی