نتایج جستجو برای عبارت :

من الله بیر اوغول بخش الدی

ایلیوب خم‌خم زلفون منی دیوانه اوغولگل وریم شانه او گیسوی پریشانه اوغولدوشنوب سنبل زلفون نه گوزل عارضوهدییرم هاله‌دی گویا مه تابانه اوغولعارضون شرح‌ایدور آیات الهی رقمینبنزوری صفحة حسنون اودی قرآنه اوغولنشر‌ایدور شمع جمالون بیله كیم نور لقایری وار منده اولام شمعوه پروانه اوغولایدوری كاكلون آشفته نسیم سحریگذر‌ایلور دیه‌سن سنبل و ریحانه اوغولقطره قطره دوزولوب طرف جبینونده عرقیا، سمن غرقه اولوب گوهر غلطانه اوغولیوخ گمانیم سویا گو
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی