نتایج جستجو برای عبارت :

وب لژیون مسافر محمد حیدری

به نام خداجلسه پنجم از دور یازدهم سری کارگاه‌های آموزش عمومی کنگره۶۰ لژيون خرم‌آباد روزهای پنجشنبه بااستادی مسافر محمد ونگهبانی مسافر محمد و دبیری مسافرعلی بادستورجلسه (کتاب عبور ازمنطقه ۶۰درجه زیر صفر)درتاریخ ۹۸/۳/۹راس ساعت۱۸ آغاز بکار کرد.
جلسه نهم از دور دوم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره
60 لژيون میبد روزهای سه شنبه مورخ 98/3/14 به استادی مسافر محمد، نگهبانی مسافر
احمد و دبیری مسافر سعید با دستور جلسه "در استحکام پایه های مالی و علمی
کنگره، من چه کرده ام؟" راس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.
به نام خداجلسه ششم از دور یازدهم سری کارگاه‌های آموزش عمومی کنگره۶۰ لژيون خرم‌آباد روزهای پنجشنبه بااستادی کمک راهنمای محترم مسافر ایرج ونگهبانی مسافر محمد و دبیری مسافرعلی بادستورجلسه(دراستحکامات مالی وعلمی کنگره من چه کرده‌ام) درتاریخ ۹۸/۳/۹راس ساعت۱۸ آغاز بکار کرد.
پنجمین جلسه از دوره شانزدهم از سری کارگاههای  آموزشی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران شعبه آزادی ویره با دستور جلسه کتاب عبور از منطقه 60  درجه زیر صفر و تصاویر آن با استادی مسافر فرشید و با نگهبانی مسافر عبدالله و با دبیری مسافر محمد در روز پنجشنبه مورخ 98/3/9 راس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود .خلاصه سخنان استاد :
این جلسه دهمین جلسه از دوره نهم لژيون ویلیام وایت پارک شهدای شهرداری اصفهان در تاریخ 1398/03/17به استادی مسافر محمد   ونگهبانی مسافر محسن و دبیری مسافر محمد با دستور جلسه  در استحکام پایه های علمی ومالی کنگره من چه کرده ام ؟ و دستور جلسه دوم تولد یکسال رهایی نیکوتین مسافر مسلم  راس ساعت 8:30شروع به کار نمود.  همه ما موظف هستیم که از اموال کنگره به خوبی مراقبت کنیم.
سلام دوستان محمد هستم یک مسافر:با تشکر فراوان از دوستانی که در روز جمعه با حضور گرم خود  جهت صرف صبحانه و مسابقه والیبال در پارک حضور یافتند اگر چه در این روز آموختیم ولی انشاالله در مسابقات آینده با هماهنگی و همدلی بیشتر به میدان می رویم که نبازیم و البته باختن اصلی نا امیدی و ترس و منیت است که این مسابقات محک خوبی است برای اینکه بدانم چقدر توانسته ام از آنها عبور نمایم من به سهم خودم از همه عزیزان شرکت کننده در ورزش پارک تشکر می کنم راهنم
جلسه هشتم از دور چهارم کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 لژيون میبد روزهای پنج شنبه مورخ 98/3/9 به استادی کمک راهنما مسافر علی،نگهبانی کمک راهنما مسافر علیرضا و دبیری مسافر احمد با دستور جلسه (کتاب عبور از منطقه 60 درجه
زیر صفر و تصاویر آن) رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق اللهبه لطف خداوند و با دانش کنگره 60 همچنین مساعدت و یاری کمک راهنمای لژيون پانزدهم جناب آقای کامران در تاریخ 22/9/97 مسافر حسن و در تاریخ 28/9/97 مسافر مهرداد به رهایی رسیدند. در اینجا گزارش تصویری از لحظه دریافت گل رهایی از دستان پر مهر جناب آقای " مهندس دژاکام " را  مشاهده می کنید .اعلام سفر مسافر مهرداد: سلام دوستان مهرداد هستم یک مسافر، با 10 سال تخریب وارد کنگره شدم، آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک بوده است، مدت 12 ماه و 13 روز سفر
پنجمین جلسه از دور دوم سری جلسات هماهنگی اعضای لژيون سردار نمایندگی نیما یوشیج با استادی مسافر حسن و نگهبانی کمک راهنما مسافر الله قلی و دبیری اسیستانت محترم همسفر خانم عاطفه در تاریخ 98/3/2 با دستور جلسه تمکن مالی ، عضویت در لژيون سردار رأس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود .خلاصه سخنان استاد:سلام دوستان حسن هستم مسافرخوشحالم که ، امروز در جمع شما حضور دارم . تشکرمی کنم از آقا الله قلی نگهبان جلسه که ،این جایگاه را به من اختصاص داده است . دستور جلسه ت
                        به نام قدرت مطلق اللهجلسه سوم از دور شانزدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی لژيون پنجم شعبه عمان سامانی شهرکرد روزهای یکشنبه، به استادی مسافر فرزاد و دبیری مسافر محسن با دستور جلسه سی دی ساختمان جسم3 از آقای  مهندس  در تاریخ 15 اردیبهشت  1398 راس ساعت :45 اغاز به کار نمود
هفتمین جلسه از دوره بیست و یکم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در  نمایندگی قندیان تبریز با دستور جلسه " در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره من چه کرده ام؟ " با استادی مرزبان محترم مسافرمحمد "، نگهبانی مسافر " آرمین "  و دبیری مسافر " ابوالفضل " روز سه شنبه مورخ 1398/03/14 رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود. 
جلسه دهم از دور ششم کارگاه های آموزشی کنگره 60
لژيون میبد روزهای یک شنبه مورخ 98/3/12 به استادی مسافر اسماعیل، نگهبانی مسافر
سجاد و دبیری مسافر احمد با دستورجلسه در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره،
من چه کرده ام ؟ رأس ساعت 17:30 شروع به کار نمود.
پنجمین جلسه از دور دوم سری جلسات هماهنگی اعضای لژيون سردار نمایندگی نیما یوشیج با استادی مسافر حسنو نگهبانی کمک راهنما مسافر الله قلی و دبیری اسیستانت محترم همسفر خانم عاطفه در تاریخ 98/3/2 با دستور جلسه تمکن مالی ، عضویت در لژيون سردار رأس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود .خلاصه سخنان استاد:سلام دوستان حسن هستم مسافرخوشحالم که ، امروز در جمع شما حضور دارم . تشکرمی کنم از آقا الله قلی نگهبان جلسه که ،این جایگاه را به من اختصاص داد
                    به نام قدرت مطلق اللهجلسه ششم از دور شانزدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی لژيون پنجم شعبه عمان سامانی شهرکرد روزهای یکشنبه، به استادی مسافر فرزاد و دبیری مسافر محسن با دستور جلسه سی دی تبدیل در تاریخ 5 خرداد 1398 راس ساعت :45 اغاز به کار نمود
                       به نام قدرت مطلق اللهجلسه اول از دور شانزدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی لژيون پنجم شعبه عمان سامانی شهرکرد روزهای یکشنبه، به استادی مسافر فرزاد و دبیری مسافر محسن با دستور جلسه سی دی ساختمان جسم 2 از آقای مهندس در تاریخ 1 اردیبهشت  1398 راس ساعت :45 اغاز به کار نمود
                         به نام قدرت مطلق اللهجلسه سوم از دور شانزدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی لژيون پنجم شعبه عمان سامانی شهرکرد روزهای سه شنبه، به استادی مسافر فرزاد و دبیری مسافر احسان با دستور جلسه جزوه جهان بینی 2  در تاریخ  17 اردیبهشت  1398 راس ساعت :45 اغاز به کار نمود 
                    به نام قدرت مطلق اللهجلسه چهارم از دور شانزدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی لژيون پنجم شعبه عمان سامانی شهرکرد روزهای یکشنبه، به استادی مسافر فرزاد و دبیری مسافر محسن با دستور جلسه سی دی اهمیت خواب شب در تاریخ 22 اردیبهشت 1398 راس ساعت :45 اغاز به کار نمود
                         به نام قدرت مطلق اللهجلسه ششم از دور شانزدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی لژيون پنجم شعبه عمان سامانی شهرکرد روزهای سه شنبه، به استادی مسافر فرزاد و دبیری مسافر احسان با دستور جلسه ادامه جزوه جهان بینی 2  در تاریخ  7 خرداد 1398 راس ساعت :45 اغاز به کار نمود 
به نام خداروز پنج‌شنبه 1397/9/1 جلسه سوم  از دور هجدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی مسافر مصطفی ،  و استادی مسافر رضا  و دبیری  مسافر علی  با دستور جلسه: وادی سوم و دستور جلسه دوم: سومین سال رهایی مسافر محمد  رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود وادی
سوم دیگر خیال مصرف‌کننده را راحت می‌کند که هیچ‌کس به‌جز خودتو به تو فکر
نخواهد کرد ، هیچ‌کس به‌جز خود به سود تو نیست ، آن‌کس
                    به نام قدرت مطلق اللهجلسه هفتم از دور شانزدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی لژيون پنجم شعبه عمان سامانی شهرکرد روزهای یکشنبه، به استادی مسافر فرزاد و دبیری مسافر محسن با دستور جلسه سی دی کشف در تاریخ 12 خرداد 1398 راس ساعت :45 اغاز به کار نمود
عکس عاشقانه سپهر حيدري و همسرش بعد از شایعات اخیر
کاپیتان سابق پرسپولیس بعد از شایعات اخیری که درباره وی در رسانه ها منتشر شده بود , عکس عاشقانه ای در کنار همسر و پسرش , منتشر کرد و شایعات اخیر را رد کرد. سپهر حيدري فوتبالیست سابق تیم های پرسپولیس و ذوب آهن عکس های در کنار همسر و پسرش دیاکو را در صفحه شخصی اش منتشر کرده است
سپهر حيدري بازیکن سابق تیم ملی فوتبال کشورمان که چندی قبل به خبری مبنی بر اتهام قتل عمد درباره او منتشر شده بود که بعد معلو
ششمین
جلسه از دور اول کارگاه های آموزش عمومی کنگره 60 در تاریخ 16/03/1398 لژِیون خرم
آباد به استادی: کمک راهنمای ایرج ورمزیار و نگهبانی: مسافر محمد و دبیری مسافر علی با
دستور جلسه: در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره
من چه کرده ام؟  راس ساعت 17 شروع به کار نمود.
دو نفر از رهجویان ، مسافر سهراب و مسافرمصطفی از  لژيون سوم با کمک راهنمای آقای روح الله رسما وارد سفر دوم شدند و  مسافر مصطفی ذلفقاری ازِلژيون  بیل ویلیام ال وایت با کمک راهنمای آقای روح الله از بند سیگار رها یافت .
                         به نام قدرت مطلق اللهجلسه هفتم از دور شانزدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی لژيون پنجم شعبه عمان سامانی شهرکرد روزهای سه شنبه، به استادی مسافر فرزاد و دبیری مسافر احسان با دستور جلسه ادامه جزوه جهان بینی 2  در تاریخ  14 خرداد 1398 راس ساعت :45 اغاز به کار نمود 
                         به نام قدرت مطلق اللهجلسه چهارم از دور شانزدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی لژيون پنجم شعبه عمان سامانی شهرکرد روزهای سه شنبه، به استادی مسافر فرزاد و دبیری مسافر احسان با دستور جلسه ادامه جزوه جهان بینی 2  در تاریخ  24اردیبهشت  1398 راس ساعت :45 اغاز به کار نمود 
                    به نام قدرت مطلق اللهجلسه پنجم از دور شانزدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی لژيون پنجم شعبه عمان سامانی شهرکرد روزهای یکشنبه، به استادی موقت مسافر حمید و دبیری مسافر محسن با دستور جلسه سی دی ندانی را بدان در تاریخ 29 اردیبهشت 1398 راس ساعت :45 اغاز به کار نمود
                    به نام قدرت مطلق اللهجلسه چهاردهم از دور پانزدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی لژيون پنجم شعبه عمان سامانی شهرکرد روزهای سه شنبه، به استادی مسافر فرزاد و دبیری مسافر احسان با دستور جلسه ادامه جزوه جهان بینی در تاریخ 28 فروردین 1398 راس ساعت :45 اغاز به کار نمود
                         به نام قدرت مطلق اللهجلسه پنجم از دور شانزدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی لژيون پنجم شعبه عمان سامانی شهرکرد روزهای سه شنبه، به استادی مسافر فرزاد و دبیری مسافر احسان با دستور جلسه ادامه جزوه جهان بینی 2  در تاریخ  31اردیبهشت 1398 راس ساعت :45 اغاز به کار نمود 
                       به نام قدرت مطلق اللهجلسه اول از دور شانزدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی لژيون پنجم شعبه عمان سامانی شهرکرد روزهای سه شنبه، به استادی مسافر فرزاد و دبیری مسافر احسان با دستور جلسه ادامه جزوه جهان بینی 1 در تاریخ سوم اردیبهشت  1398 راس ساعت :45 اغاز به کار نمود
"بنام قدرت مطلق"هشتمین جلسه از دوره سی و یکم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر محمد  دبیری  مسافر محمد و استادی  مسافر سهیل با دستور جلسه کتاب عبور از منطقه 60درجه زیر صفر و تصاویر آن  روز دوشنبه مورخ 1398/03/06 رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
bimarihaaa vpsgol40 مطالب اینترنتی دکتر حمیدی یک معاون اجرایی parimah18 aynazroomi بهترین سایت آموزش طب سوزنی در اصفهان | تضمینی آی اس شاپ