نتایج جستجو برای عبارت :

کبوتر بی اب دونه

یکی یه دونه چت,وبلاگ یکی یه دونه چت,چت یکی یه دونه,سایت یکی یه دونه,گپ یکی یه دونه
چت,سایت یکی یه دونه چت,کاربران یکی یه دونه چت,لیست یکی یه دونه چت,سیستم امتیازات یکی یه دونه چت,ورود
به یکی یه دونه چت,قالب یکی یه دونه چت,چت,چتروم,چت روم,چت روم فارسی,چت فارسی یکی یه دونه چت,چت
روم یکی یه دونه,جهت ورود به یکی یه دونه چت اصلی کلیک کنید.
یکی یه دونه چت,وبلاگ یکی یه دونه چت,چت یکی یه دونه,سایت یکی یه دونه,گپ یکی یه دونه چت,سایت یکی یه دونه چت,کاربران یکی یه دونه چت,لیست یکی یه دونه چت,سیستم امتیازات یکی یه دونه چت,ورود به یکی یه دونه چت,قالب یکی یه دونه چت,چت,چتروم,چت روم,چت روم فارسی,چت فارسی یکی یه دونه چت,چت روم یکی یه دونه,جهت ورود به یکی یه دونه چت اصلی کلیک کنید.
یکی یه دونه چت,وبلاگ یکی یه دونه چت,چت یکی یه دونه,سایت یکی یه دونه,گپ یکی یه دونه چت,سایت یکی یه دونه چت,کاربران یکی یه دونه چت,لیست یکی یه دونه چت,سیستم امتیازات یکی یه دونه چت,ورود به یکی یه دونه چت,قالب یکی یه دونه چت,چت,چتروم,چت روم,چت روم فارسی,چت فارسی یکی یه دونه چت,چت روم یکی یه دونه,جهت ورود به یکی یه دونه چت اصلی کلیک کنید.
یکی یه دونه چت,وبلاگ یکی یه دونه چت,چت یکی یه دونه,سایت یکی یه دونه,گپ یکی یه دونه چت,سایت یکی یه دونه چت,کاربران یکی یه دونه چت,لیست یکی یه دونه چت,سیستم امتیازات یکی یه دونه چت,ورود به یکی یه دونه چت,قالب یکی یه دونه چت,چت,چتروم,چت روم,چت روم فارسی,چت فارسی یکی یه دونه چت,چت روم یکی یه دونه,جهت ورود به یکی یه دونه چت اصلی کلیک کنید.
یکی یه دونه چت,وبلاگ یکی یه دونه چت,چت یکی یه دونه,سایت یکی یه دونه,گپ یکی یه دونه چت,سایت یکی یه دونه چت,کاربران یکی یه دونه چت,لیست یکی یه دونه چت,سیستم امتیازات یکی یه دونه چت,ورود به یکی یه دونه چت,قالب یکی یه دونه چت,چت,چتروم,چت روم,چت روم فارسی,چت فارسی یکی یه دونه چت,چت روم یکی یه دونه,جهت ورود به یکی یه دونه چت اصلی کلیک کنید.
یکی یه دونه چت,وبلاگ یکی یه دونه چت,چت یکی یه دونه,سایت یکی یه دونه,گپ یکی یه دونه چت,سایت یکی یه دونه چت,کاربران یکی یه دونه چت,لیست یکی یه دونه چت,سیستم امتیازات یکی یه دونه چت,ورود به یکی یه دونه چت,قالب یکی یه دونه چت,چت,چتروم,چت روم,چت روم فارسی,چت فارسی یکی یه دونه چت,چت روم یکی یه دونه,جهت ورود به یکی یه دونه چت اصلی کلیک کنید.
یکی یه دونه چت,وبلاگ یکی یه دونه چت,چت یکی یه دونه,سایت یکی یه دونه,گپ یکی یه دونه چت,سایت یکی یه دونه چت,کاربران یکی یه دونه چت,لیست یکی یه دونه چت,سیستم امتیازات یکی یه دونه چت,ورود به یکی یه دونه چت,قالب یکی یه دونه چت,چت,چتروم,چت روم,چت روم فارسی,چت فارسی یکی یه دونه چت,چت روم یکی یه دونه,جهت ورود به یکی یه دونه چت اصلی کلیک کنید.
یکی یه دونه چت,وبلاگ یکی یه دونه چت,چت یکی یه دونه,سایت یکی یه دونه,گپ یکی یه دونه چت,سایت یکی یه دونه چت,کاربران یکی یه دونه چت,لیست یکی یه دونه چت,سیستم امتیازات یکی یه دونه چت,ورود به یکی یه دونه چت,قالب یکی یه دونه چت,چت,چتروم,چت روم,چت روم فارسی,چت فارسی یکی یه دونه چت,چت روم یکی یه دونه,جهت ورود به یکی یه دونه چت اصلی کلیک کنید.
یکی یه دونه چت,وبلاگ یکی یه دونه چت,چت یکی یه دونه,سایت یکی یه دونه,گپ یکی یه دونه چت,سایت یکی یه دونه چت,کاربران یکی یه دونه چت,لیست یکی یه دونه چت,سیستم امتیازات یکی یه دونه چت,ورود به یکی یه دونه چت,قالب یکی یه دونه چت,چت,چتروم,چت روم,چت روم فارسی,چت فارسی یکی یه دونه چت,چت روم یکی یه دونه,جهت ورود به یکی یه دونه چت اصلی کلیک کنید.
یکی یه دونه چت,وبلاگ یکی یه دونه چت,چت یکی یه دونه,سایت یکی یه دونه,گپ یکی یه دونه چت,سایت یکی یه دونه چت,کاربران یکی یه دونه چت,لیست یکی یه دونه چت,سیستم امتیازات یکی یه دونه چت,ورود به یکی یه دونه چت,قالب یکی یه دونه چت,چت,چتروم,چت روم,چت روم فارسی,چت فارسی یکی یه دونه چت,چت روم یکی یه دونه,جهت ورود به یکی یه دونه چت اصلی کلیک کنید.
یکی یه دونه چت,وبلاگ یکی یه دونه چت,چت یکی یه دونه,سایت یکی یه دونه,گپ یکی یه دونه چت,سایت یکی یه دونه چت,کاربران یکی یه دونه چت,لیست یکی یه دونه چت,سیستم امتیازات یکی یه دونه چت,ورود به یکی یه دونه چت,قالب یکی یه دونه چت,چت,چتروم,چت روم,چت روم فارسی,چت فارسی یکی یه دونه چت,چت روم یکی یه دونه,جهت ورود به یکی یه دونه چت اصلی کلیک کنید.
یکی یه دونه چت,وبلاگ یکی یه دونه چت,چت یکی یه دونه,سایت یکی یه دونه,گپ یکی یه دونه چت,سایت یکی یه دونه چت,کاربران یکی یه دونه چت,لیست یکی یه دونه چت,سیستم امتیازات یکی یه دونه چت,ورود به یکی یه دونه چت,قالب یکی یه دونه چت,چت,چتروم,چت روم,چت روم فارسی,چت فارسی یکی یه دونه چت,چت روم یکی یه دونه,جهت ورود به یکی یه دونه چت اصلی کلیک کنید.
یکی یه دونه چت,وبلاگ یکی یه دونه چت,چت یکی یه دونه,سایت یکی یه دونه,گپ یکی یه دونه چت,سایت یکی یه دونه چت,کاربران یکی یه دونه چت,لیست یکی یه دونه چت,سیستم امتیازات یکی یه دونه چت,ورود به یکی یه دونه چت,قالب یکی یه دونه چت,چت,چتروم,چت روم,چت روم فارسی,چت فارسی یکی یه دونه چت,چت روم یکی یه دونه,جهت ورود به یکی یه دونه چت اصلی کلیک کنید.
یکی یه دونه چت,وبلاگ یکی یه دونه چت,چت یکی یه دونه,سایت یکی یه دونه,گپ یکی یه دونه چت,سایت یکی یه دونه چت,کاربران یکی یه دونه چت,لیست یکی یه دونه چت,سیستم امتیازات یکی یه دونه چت,ورود به یکی یه دونه چت,قالب یکی یه دونه چت,چت,چتروم,چت روم,چت روم فارسی,چت فارسی یکی یه دونه چت,چت روم یکی یه دونه,جهت ورود به یکی یه دونه چت اصلی کلیک کنید.
یکی یه دونه چت,وبلاگ یکی یه دونه چت,چت یکی یه دونه,سایت یکی یه دونه,گپ یکی یه دونه چت,سایت یکی یه دونه چت,کاربران یکی یه دونه چت,لیست یکی یه دونه چت,سیستم امتیازات یکی یه دونه چت,ورود به یکی یه دونه چت,قالب یکی یه دونه چت,چت,چتروم,چت روم,چت روم فارسی,چت فارسی یکی یه دونه چت,چت روم یکی یه دونه,جهت ورود به یکی یه دونه چت اصلی کلیک کنید.
یکی یه دونه چت,وبلاگ یکی یه دونه چت,چت یکی یه دونه,سایت یکی یه دونه,گپ یکی یه دونه چت,سایت یکی یه دونه چت,کاربران یکی یه دونه چت,لیست یکی یه دونه چت,سیستم امتیازات یکی یه دونه چت,ورود به یکی یه دونه چت,قالب یکی یه دونه چت,چت,چتروم,چت روم,چت روم فارسی,چت فارسی یکی یه دونه چت,چت روم یکی یه دونه,جهت ورود به یکی یه دونه چت اصلی کلیک کنید.
یکی یه دونه چت,وبلاگ یکی یه دونه چت,چت یکی یه دونه,سایت یکی یه دونه,گپ یکی یه دونه چت,سایت یکی یه دونه چت,کاربران یکی یه دونه چت,لیست یکی یه دونه چت,سیستم امتیازات یکی یه دونه چت,ورود به یکی یه دونه چت,قالب یکی یه دونه چت,چت,چتروم,چت روم,چت روم فارسی,چت فارسی یکی یه دونه چت,چت روم یکی یه دونه,جهت ورود به یکی یه دونه چت اصلی کلیک کنید.
یکی یه دونه چت,وبلاگ یکی یه دونه چت,چت یکی یه دونه,سایت یکی یه دونه,گپ یکی یه دونه چت,سایت یکی یه دونه چت,کاربران یکی یه دونه چت,لیست یکی یه دونه چت,سیستم امتیازات یکی یه دونه چت,ورود به یکی یه دونه چت,قالب یکی یه دونه چت,چت,چتروم,چت روم,چت روم فارسی,چت فارسی یکی یه دونه چت,چت روم یکی یه دونه,جهت ورود به یکی یه دونه چت اصلی کلیک کنید.
یکی یه دونه چت,وبلاگ یکی یه دونه چت,چت یکی یه دونه,سایت یکی یه دونه,گپ یکی یه دونه چت,سایت یکی یه دونه چت,کاربران یکی یه دونه چت,لیست یکی یه دونه چت,سیستم امتیازات یکی یه دونه چت,ورود به یکی یه دونه چت,قالب یکی یه دونه چت,چت,چتروم,چت روم,چت روم فارسی,چت فارسی یکی یه دونه چت,چت روم یکی یه دونه,جهت ورود به یکی یه دونه چت اصلی کلیک کنید.
راز اینه که کبوتر باید منزل شخصی و تمیز باجفتشت در کنارش داشته باشه.
اگه خوب به فیلم و عکسهای کبوتر بازان خارجی نگاه کنید همه لانه ها مربع مربع کنار هم به حدی بزرگ هستن که دو یا سه کبوتر داخلشون جا میشه و جلو لانه یک میخ که دو کبوتر میتونن به ایستن و داخل لانه زیر پاهاشون شبکه شبکه است تا در برابر کثیفی و مریضی حفظ بشن.
.بله عزیزان عشقباز .کبوترباز خوب اول باید کبوتر نگهدار خوب باشد .مراقبت و رسیدگی خوب.
اگه مطلب مورد قبول و پسند بود لای
کبوتر باز حرفه ای به شخصی میگن که برای پرنده اش احترام قائل باشه،،چطور؟؟؟
لانه کبوتر باید ۱ تا ۱/۵ متر از زمین فاصله داشته باشه و زیر پاهاشون شبکه شبکه باشه تا یک ذره مدفوع به پاهاشو نچسبه،،،کبوتر این احساس رو داشته باشه تمیزترین و شیک ترین خونه رو داره،،،و وسیله سرمایش و گرمایش براش محیا باشه،،،
بله عزیزان کبوتر بازان خارجی این کارها رو میکنن که کبوترهاش وفادر میشن
مورد پسند بود لایک یادت نره،،،مرسی از توجه تون
خصوصیات کبوتر نژاد بلژیک
۱.مردمک یا سیاهی چشم ظاهری کوچک
۲.روی زمین وقتی نگاهش کنی متوجه پهنی بال از کتف تا شاهبالش،،پهنی بال،،
۳.تیپ و سر و گردنش حتی نوک و پوفکش با خیلی از کبوترها تفاوت داره
۴.رنگ چشمی شفاف
نکته،،،بازم تأکید میکنم برای خریدن کبوتر اولین شرط اینه که کبوتر پیش چه شخصی پرورش یافته بعد خصوصیات کبوتر،،،
ما ایرانیها هیچوقت نمیتونیم مثل خارجیها رکورد دار هوایی مسافت بالا باشیم!!!چرا؟؟؟چون اسکانی که برای حمل کبوتر مسابقه میدن هیچوقت ما ایرانیان نمیتونیم و نمیخواهیم جدی بگیریم خارجیها ماشین اسکان کبوترهاشون چنان با کلاس و با امکانات است انگار در هتل 5ستاره به سر میبرن آبخوری، دونه های مختلف ، جای تمیز ، دماسنج تنظیم هوا، و مطمئن بودن از صدمه ندیدن پاهاشان.هر کی کبوترهاش جدا تا درگیری بينشون رخ نده چشم همدیگر رو کور نکنن.
داخل ایران بعضی
من خودم بهش رسیدم از قول کسی این مطلب رو نشنیدم که بگم.و این مطلب اینه که کبوتر وقتی میگیری دستت توجه به پر دم و پر بالهاش کن چنان باید ضخیم و قوی باشند و با نظم و تمیز سر جای خودشون باشن که از دیدنش و گرفتن توی دستت لذت ببری.این احساس رو داشته باشی که بگی جنگ با کبوتر که هیچ با شاهین هم در بيوفته شاهین رو با یه چک میخوابونه.آره داداش کبوتر باید هم عضله قوی داشته باشه هم پر قوی و محکم
لایک یادت نرهمرسسی
با تشکر :::: هوشی یکی یدونه
رازش اینه که کبوتر سال اول 3ماه قبل از مسابقه پرهاشون رو میچینن تا همه کبوترها یکدست وآماده باشن برا مسابقه ولی این روش از نظر من روش کاملا اشتباهی است میدونین چرا؟؟؟!!!؟؟؟؟؟
چون من یه تجربه بد داشتم ولی این اطلاعات برا شما مفید است رو میگم .من پر کبوترها رو 3ماه قبل از اینکه راهکش بدم چیدم و هر روز بهتربن شاهدونه و غیره.براشون فراهم میکردم کنار دونه خوب انواع دارو تقویتی بهشون میدادم بعد از دو هفته دیدم کبوترها کم اشتها شدن و سینه هاشون خشک
با سلام خدمت همراهان گرامی
در این پست میخوام در مورد خصویات اخلاقی و روش کار با کبوتر های مختلف مطالبي رو خدمتتون عرض کنم
همه حیوانات مثل انسانها شخصیت و خلق و خوی خاص خود را دارند و پرنده ها هم از این امر مستثنی نیستن
بعد از گذشت این مدت که با کبوتر ها سر و کار دارم میتونم بگم که هر کبوتر شخصیت خلق و خوی خاصی برای خود دارد.
بعضی کبوتر ها ترسو هستن و با کوچکترین حرکت و صدایی براشفته میشن و خودشون رو به در و دیوار قفس میکوبن موقع کار با این تیپ کب
 
دانلود آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده دونه دونه
دانلود آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده دونه دونه
دانلود آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده دونه دونه
 
متن آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده دونه دونه
جدیدترین اثر محسن ابراهیم زاده به نام دونه دونه را هم اکنون میتوانید با لینک مستقیم و با دو کیفیت
متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ و به صورت کاملا رایگان از رسانه آنلاین آرام موزیک دانلود کنید و لذت ببرید …
دانلود آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده به نام دونه دونه با متن
سازمان‌دهندگان نهادی که همه‌ساله در نیوزیلند پرنده‌ای را بر اساس رای
مردم به عنوان "پرنده سال" انتخاب می‌کنند، اعلام کردند که نوعی از کبوتر
که به "مست بودن، دست و پا چلفتی و اندکی مسخره بودنش" شهرت دارد، برنده
امسال (۲۰۱۸) این عنوان شده است. کبوتر نیوزیلندی (کریرو) علاقه خاصی به میوه‌های تخمیر شده دارد که حاوی الکل است.
جفت کبوتری که میخوای انتخاب کنی برا جوجه گیری از کسی خریداری کن که داخل گله کبوترهاش بجز پلاکی هیچ کبوتر رنگی یا دورگ داخلشون نباشه ،،،
و تجربه چندساله پلاکی بازی و مرد عمل یعنی دوره آموزش و راهکش باشه،،، لپ کلام وقت بزاره برا کبوترهاش ،،،باید شناخت به طرف داشته باشی ،،،تنها شناخت خصوصیات کبوتر پلاکی شرط نیست شناخت صاحب کبوتر شرطه

،مثال میخوام بزنم ،،،وقتی یک انسان پیش یک گروه از ناامیدی حرف بزنه مطمئنن روی نصفی از گروه تأثیر منفی میزاره
با سلام خدمت دوستان عزیز
به خاطر سوالات متعدد دوستان این مطالب رو عرض میکنم
خیلی از دوستان قیمت کبوتر گوشتی کینگ رو سوال میکنن و وقتی قیمت بالای ۶۰۰ هزار تومان رو میبينن میفرمایند که ما کبوتر کینگ خریدیم ۱۵۰ هزار تومان یا ۳۰۰ هزار تومان باید عرض کنم هر گردی گردو نیست و کبوتر کینگ استانداردهایی داره و کبوتر کینگ که ۵۰۰ یا حداکثر ۶۰۰ گرم وزن داره کینگ درجه ۱ نیست
۱.اولین فاکتور سایز هست که باید چند برابر یک کبوتر معمولی باشه در عکس زیر سایز مش
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
mrdental ReZoom foreverflowers راز گل سرخ سی گل نمین Namin وبلاگ امام مهدی (عج) ایران بیت باکس | Iran beatbox lyelonste انجمن حمایت ازحقوق مصرف کنندگان شهرستان کرج