نتایج جستجو برای عبارت :

کدپیشوازهمراه اول های ننه از حسین عامری

 
بابای من رو از قفا
با دشنه کشتند
بابای من رو با لبای
تشنه کشتند
 
با تیغ و نیزه جسمشو
صد چاک کردند
صحرا نشینا پیکرش رو
خاک کردند
 
جای یه خنجر رو حنجرش
بود
جای هزاران زخم روی
پیکرش بود
 
هم خواهرش بود هم
مادرش بود
چشم یه ملعونی پی انگشترش
بود
 
لعنت به اون که پیکرش
رو زیر ور روکرد
توی رگای حنجرش خنجر
فرو کرد
 
لعنت به اون خولی که
دنبال سرش بود
با ساربانی که پی
انگشترش بود
 
لعنت به اون که بی
حربه میزد
با هرچی داشتش توی
دستش ضربه میزد
 
لعنت به اون

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

مطالب اینترنتی مشاوره تحصیلی مرد و زن همه چیز درباره سقف متحرک برقی برنامه نویس و مهندس نرم افزار من و زندگی جم نیوز تونل آزادی goonagoon20 دوره آموزشی نورپردازی گرگان