نتایج جستجو برای عبارت :

کنگره شیخ بهایی

این حلقه با توزیع نیرو بین دندان ها، ناهنجاری های مربوط به آن را برطرف می کند. در ارتودنسی های قدیمی استفاده از حلقه متداول تر بود. در حال حاضر نیز از این حلقه ها استفاده می شود. این حلقه ها به دور دندان های آسیای بزرگ پوشانده می شود و با سیمانارتودنسی ثابتمی شوند. برای قرار دادن حلقه دور دندان ابتدا باید با جداشونده بین دندان های آسیا فضایی ایجاد کرد تا قرارگیری حلقه راحت تر باشد. حلقه به اندازه دندان تنظیم می شود و روی دندان قرار می گیرد؛ سپس
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی