نتایج جستجو برای عبارت :

ogle chrome download free windows 7 setup file ف اینستا

نام کاتیوننماد شیمیائی کاتیوننام آنیوننماد شیمیائی آنیونهیدروژنH+هیدریدH-لیتیمLi+فلوئوریدF-سدیمNa+کلریدCl-پتاسیمK+برمیدBr-روبیدیمRb+یدیدI-سزیمCs+هیپو کلریتClO-آمونیومNH4+کلریتClO2-مس ( I )Cu+کلراتClO3-نقرهAg+پرکلراتClO4-جیوه ( I )Hg22+پربروماتBrO4-منیزیمMg2+یداتIO3-کلسیمCa2+هیدروکسیدOH-استرانسیمSr2+سیانیدCN-باریمBa2+هیدروژن سولفیدHS-تیتانیم ( II )Ti2+هیدروژن کربناتHCO3-کروم ( II )Cr2+نیتریتNO2-منگنز ( II )Mn2+نیتراتNO3-آهن ( II )Fe2+دی هیدروژن فسفاتH2PO4-کبالت ( II )Co2+دی هیدروژن فسفیتH2PO3-نیک
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی